Kontakt oss dersom du ikke finner svar på det du lurer på. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Ofte stilte spørsmål

Klagemuligheter

En klage på avslag om støtte eller reduksjon av støttebeløp vil i første omgang bli behandlet internt av oss i Erasmus+ ungdom (Bufdir). Hvis vi ikke tar klagen til følge, kan dere innen tre uker klage til Barne- og familiedepartementet (BFD), i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI.

Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken klagen gjelder. Reglene om dette finnes i Forvaltningsloven § 18 og § 19.

En eventuell klage bør inneholde hva dere klager på, grunnen til at dere klager, endringen(e) dere ønsker og andre opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

NB! Norske myndigheter (Erasmus+ ungdom ved Bufdir og BFD) er ikke klageinstans for klager som gjelder fordeling av begrensede økonomiske midler der budsjettrammen er fastsatt av Europakommisjonen.

Ingen støtte til klassetur

Vi gir støtte til prosjekter utenfor det formelle skolesystemet og har ikke mulighet til å støtte prosjekter som er direkte knyttet til skole og utdanning.

En skole kan i teorien søke om en gruppeutveksling, men da kan ikke prosjektet være en del av den formelle undervisningen, og dere må besøke eller få besøk av en annen gruppe med omtrent like mange ungdom.

Kontakt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) (ekstern link) dersom dere har en internasjonal prosjektidé innen formell utdanning.

Opprette eurokonto

Alle utbetalinger fra Erasmus+ ungdom gjøres i euro, men det er ikke et krav at dere må opprette en eurokonto.

Hvis dere har en eurokonto, slipper dere å betale gebyrer og tape penger under overføring av penger, for eksempel til prosjektpartnere.