Erasmus+-programmet er en stor suksess

Erasmus+-programmet er veldig nyttig for deltakerne, bidrar til en enklere overgang til arbeidslivet og skaper en følelse av å være europeer. Det viser programmets midtveisevaluering, som er basert på over en million innspill.

Etter tre år er Erasmus+ i rute når det gjelder å oppfylle programmets målsettinger. 1,8 millioner har deltatt på mobilitietsaktiviteter og mer enn 240 000 organisasjoner har deltatt i samarbeidsprosjekter.

Evalueringen viser også at Erasmus+-programmet (2014-2020) er mer relevant og delvis enklere og mer effektivt enn tidligere programmer.

Flere funn og konklusjoner

  • Erasmus+-programmet fremmer positiv samfunnsadferd.
  • Erasmus+-programmet når i større grad ut til unge som har begrensede muligheter enn tidligere programmer og sammenlignbare nasjonale programmer. Men evalueringen peker også på at mer må gjøres for å nå ut til de sårbare gruppene i samfunnet og for å legge til rette for at flere små organisasjoner kan delta.
  • Evalueringen understreker at programmet har dratt fordeler av en enklere struktur.
  • Et felles merkenavn for hele programmet har bidratt til mer synlighet.
  • Den geografiske balansen er bedre, og flere små land og land fra Sentral- og Øst-Europa deltar nå i programmet.
  • Etter en vanskelig overgangsperiode mellom det gamle og det nye programmet, er det nå bred enighet om at Erasmus+-programmet er forbedret. Men prosedyrer og IT-verktøy må bli enda enklere for å redusere den administrative byrden.

Rapporten konkluderer med at man fremover bør investere mer i utdanning og opplæring, med særlig fokus på den yngre generasjonen og de mest sårbare gruppene.