Til Norge for å lære om ungdomsmedvirkning

Engasjerte ungdomsråd og bred ungdomsmedvirkning i kommuner og fylker gjør Norge til et attraktivt land for europeiske ungdomsarbeidere som vil lære om medvirkning.

Stor interesse for medvirkningsarbeid

Så aktuelt er temaet, at da vi i vår inviterte til internasjonalt studiebesøk om arbeid med ungdomsråd og ungdomsmedvirkning, kom det inn hele 168 søknader. Bufdir er kompetansemiljø for ungdomsmedvirkning og ønsket å vise frem konkrete eksempler på medvirkningsarbeid på kommune- og fylkesnivå til norske og europeiske ungdomsarbeidere. At ungdomsmedvirkning og internasjonalt samarbeid er viktig i regionen ble understreket av at både ordførerne i Mandal og Kristiansand og varafylkesordfører i Vest-Agder holdt innlegg på arrangementet.

Mandal, Kristiansand og Vest-Agder som eksempler

Mandal kommune ved ungdomsrådet var medarrangør for studieturen. I Mandal har man kommet langt i å gi ungdomsrådet reell medvirkning i politiske prosesser. Kommunen har også deltatt i det EU-finansierte prosjektet «Europe Goes Local», der man ønsker å styrke ungdomssektoren på kommunenivå gjennom politikk og ungdomsarbeid, og det var gjennom dette engasjementet at ideen om studiebesøket opp.

I løpet av de tre dagene på Sørlandet ble deltakerne introdusert for ungdomsrådsarbeid i to ganske ulike kommuner; Mandal og Kristiansand. De fikk også møte en representant for ungdommens fylkesting i Vest-Agder.

For de internasjonale deltakerne var det overraskende å se at kommunene hadde ulik tilnærming til medvirkningsarbeidet. I Mandal møter ungdomsrepresentanter i kommunestyret og har talerett. Ungdomsrådet i Kristiansand kan ikke løfte saker frem for kommunestyret selv, men møter i ulike sektorkomiteer. Heller ikke i fylkestinget har ungdomsrepresentantene talerett. I Mandal blir dessuten barn og unges syn konsekvent innhentet i saksforberedelsene i kommunen, slik at ungdomsrådet har mulighet til å komme med innspill før vedtak fattes.

Både Mandal og Kristiansand slås sammen med nabokommunene fra 2020, og Agderfylkene slås sammen til én region. Ungdomsrådene er engasjert i disse prosessene, og har kommet med innspill til kommune- og regionplaner. De er også i gang med å forberede mandat for ungdomsråd i de sammenslåtte kommunene.

Mandal ungdomsråd viste engasjert frem sine metoder og resultater

Andre innfallsvinkler til medvirkning

For å komplettere bildet av medvirkningsarbeid i Norge, bidro Distriktssenteret, som blant annet arbeider med medvirkning som redskap for distriktsutvikling, med sine perspektiver og et nasjonalt blikk på godt medvirkningsarbeid for ungdom. Det var også lagt inn et besøk på Samsen kulturhus for å lære om ungdomsmedvirkning på en fritidsarena.

Studiebesøket fant sted i Kristiansand 3. – 5. juni. De 27 deltakerne var ungdomsarbeidere, koordinatorer av ungdomsråd og kommunalt ansatte, og kom fra 5 norske kommuner og 12 ulike land.