Samisk samfunnsengasjement startet med frivillig arbeid

Ándes deltakelse i Erasmus+-programmet dokumentert i forbindelse med 30-årsfeiringen av programmet.

Sted: Hannover, Tyskland
Støtteordning: Frivillig arbeid

I 2012 til 2013 var Ánde Trosten frivillig for JANUN, en ungdomsorganisasjon som jobber med miljørelaterte spørsmål i Hannover i Tyskland.

Sted

Hannover, Tyskland

Hovedformålet med prosjektet var å øke bevisstheten rundt globale klimaendringer og menneskets ansvar for å gjøre noe med det.

– Et fantastisk år, rett og slett!

Året som frivillig i Tyskland var veldig viktig for Ánde og ble en døråpner. Det var et år der han utviklet seg mye som person, og han fikk større forståelse for samfunnet. Samtidig  knyttet han kontakt med mennesker fra store deler av Europa, Palestina, Israel og Kurdistan, og han så hvor lett det var å skape positiv kontakt med folk fra en annen kulturell bakgrunn. Noe av det viktigste han lærte var at det ikke er ulikhetene vi europeere har som overrasker, men hvor like vi er. I løpet av oppholdet fikk Ánde også mer kompetanse i å styre, organisere og kommunisere bedre på andre språk.

Frivillige i Tyskland på seminar. Her møtte Ánde 25-30 ungdommer med 20 forskjellige nasjonaliteter.

Lærte tyske barn og unge om de arktiske områdene

I løpet av året som frivillig jobbet Ánde med ca. 300 barn. Han lærte dem blant annet om levemåten og tradisjonene til urfolk fra arktiske områder, hvordan vi kan ta vare på klimaet og om å lære av andre kulturer.

Han besøkte skoler og organisasjoner for å fortelle om hvordan arktiske områder opplever store miljøendringer. På besøk i barnehager lærte barna om arktiske områder gjennom lek, læring, sang og bilder.

I tillegg arrangerte Ánde og de andre frivillige vinteraktiviteter for barn i Hannover, og de tok barn fra byen med ut på landet for å oppleve naturen.

Ánde fikk også reist på studietur til Brussel hvor han besøkte flere av EUs institusjoner.

Som frivillig fikk Ánde oppleve mye forskjellig. Han jobbet for eksempel mye med å organisere to gruppeutvekslinger. En av dem gikk til Tana i Finnmark. Der lærte samiske, grønlandske og tyske ungdommer mer om mat, natur og kultur.

Ánde Trosten (foran), hans kollega Tukumminngiaq Nykjær Olsen (til venstre) og en gruppe grønlandske studenter er i Hamburg for å besøke et av Greenpeace sine hovedkontorer i Europa.

Økt samfunnsengasjement

Da Ánde kom hjem var han veldig motivert til å bli mer involvert i det samiske samfunnet, og ønsket særlig å skape dialog blant de unge om hvilke utfordringer folk i Arktis står overfor. Mye av det han driver med i dag er takket være opplevelsene han fikk gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Han har vært svært aktiv i en rekke organisasjoner og prosjekter de siste årene.

Samisk ungdomspolitikk

Ánde har i flere år vært svært aktiv i samisk og nordisk politikk og har jobbet med å fremme samiske interesser i det nordiske ungdomssamarbeidet. Han har blant annet engasjert seg i Sametingets ungdomspolitiske utvalg. Der startet han et prosjekt som skulle skape en trygg møteplass for samiske ungdom, fri for seksuelle overgrep, trakassering og rasisme og med fokus på psykisk helse. Prosjektet var ferdig i november 2017.

Et av Ándes mål for det nordiske samarbeidet var å sikre samisk representasjon i Ungdommens nordiske råd. Dette fikk han gjennomslag for i København i 2016. Fra oktober 2014 til oktober var han leder for ungdomsutvalget til den største samiske organisasjonen i Norge, Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg. Her har han også engasjert seg i nordisk politikk, blant annet ved å jobbe for å løfte frem mulighetene innen arktisk landbruk, reindrift, fiskeri, turisme og nye næringer kombinert med gamle tradisjoner i nordområdene.