Søk om midler til arrangement under Den europeiske ungdomsuka!

Europeisk ungdomsuke er et arrangement som skjer annethvert år, i regi av EU-kommisjonen. Målet er å promotere unges deltakelse i hele Europa, gjennom å sette fokus på ungdomsmedvirkning i beslutningsprosesser og styrke dialog mellom ungdom og beslutningstakere.

Årets slagord for den Europeiske ungdomsuka er "Unlocking Your Potential: Voice Your Vision”. Voice Your Vision er ikke bare mottoet for uka, men også en oppfordring til unge mennesker om å bruke stemmen sin og delta i ungdomsuka.

Europeisk ungdomsuke arrangeres i år fra fredag 12. april til fredag 19. april, med ungdomsarrangementer over hele Europa. Vi oppfordrer både ungdommer og ulike aktører på ungdomsfeltet til å organisere aktiviteter i løpet av uka under navnet Europeisk ungdomsuke. Gjennom en felles profil og et kart hvor man kan legge inn aktiviteter som foregår håper vi å synliggjøre alt det fantastiske som skjer på ungdomsfeltet denne uka.

Søk om støtte til å gjennomføre aktiviteter!

Nå kan dere søke om støtte til å gjennomføre aktiviteter i forbindelse med Den europeiske ungdomsuka, for å sette søkelys på ungdoms deltakelse og muligheter i Erasmus+ ungdom-programmet! Aktiviteten kan gjennomføres i tidsrommet 5. til 25. april 2024.

Dere kan søke om støtte til å gjennomføre aktiviteten, på inntil 10 000,-.

Hvem kan søke?

 • Brukere av Erasmus+ ungdom
 • Fritidsklubber
 • Kommuner og andre offentlige institusjoner
 • Ungdomsråd
 • Ungdomsorganisasjoner

Hva kan dere søke om støtte til?

Aktiviteten dere søker støtte til må ha fokus på ungdom, demokrati og deltakelse. Arrangementet må bidra til å spre informasjon om Erasmus+ ungdom-programmet, og hvilke muligheter som finnes for unge i Norge som ønsker å ta steget ut i Europa.

Dere velger selv formen og hvilke typer aktiviteter dere søker om støtte til. Noen eksempler kan være:

 • Informasjonsmøte
 • Foredrag/aktivitet på skole
 • Seminarer
 • Debatter
 • Kulturelle arrangementer
 • Stand
 • Workshops og kurs
 • Pop-events
 • …Og mye mer!

Målgruppa for aktiviteten er først og fremst ungdom, men kan også være ungdomsarbeidere, ungdomsorganisasjoner, ungdomsinformasjonskontorer, foreldre, lærere, offentlige myndigheter og politikere. Aktivitetene skal være rettet mot et større publikum enn medlemmene i organisasjonen.

Vær synlige!

Dersom dere får støtte til en aktivitet ønsker vi at dere promoterer den i sosiale medier og beskriver hvordan dere vil forsøke å skape blest om den, for eksempel ved å kontakte lokal presse. Det er viktig at dere videreformidler eventuelle presseoppslag til Erasmus+ ungdom.

Aktiviteten skal legges inn i Den europeiske ungdomsportalen (ekstern lenke). Den vil være synlig sammen med alle andre aktiviteter som arrangeres i løpet av Den europeiske ungdomsuka.

Erasmus+ kan dekke utgifter som transport, bevertning, materiell, relevant underholdning, leie av utstyr eller lokaler. Øvrige utgifter vurderer vi i hvert tilfelle. Vi dekker ikke lønnsutgifter.

Erasmus+ ungdom kan bidra med informasjonsmateriell og profileringsartikler.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 10. mars. Søkere vil få tilbakemelding i løpet av uke 11. Søknader som kommer etter fristen kan vi vurdere fortløpende, dersom ikke alle midlene er tildelt.

Når vi vurderer søknadene, legger vi vekt på:

 • Bidrar aktiviteten til å løfte fram temaer rundt ungt medborgerskap og unges deltakelse
 • Hvilke resultater forventer dere?
 • I hvilken grad er aktiviteten synlig for offentligheten?
 • Geografisk spredning - Erasmus+ ungdom ønsker aktivitet i alle landsdeler, og i små og store kommuner
 • Søkerorganisasjonens tilknytning til ungdomsfeltet

Kontrakt og rapportering

Erasmus+ ungdom inngår en kontrakt med støttemottaker for de aktivitetene som får støtte. Tilskuddet utbetales på etterskudd, mot en enkel aktivitetsrapport med regnskap og utgiftsbilag. Rapporteringsfrist er 9. mai og tilskuddet utbetales normalt 2-3 uker etter innsendt rapport.