Ofte stilte spørsmål

1. Klagemuligheter

En klage på avslag om støtte eller reduksjon av støttebeløp vil i første omgang bli behandlet internt av oss i Erasmus+: Aktiv Ungdom (Bufdir). Hvis vi ikke tar klagen til følge, kan dere innen tre uker klage til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI.

Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken klagen gjelder. Reglene om dette finnes i Forvaltningsloven § 18 og § 19.

En eventuell klage bør inneholde hva dere klager på, grunnen til at dere klager, endringen(e) dere ønsker og andre opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

NB! Norske myndigheter (Erasmus+: Aktiv Ungdom ved Bufdir og BLD) er ikke klageinstans for klager som gjelder fordeling av begrensede økonomiske midler der budsjettrammen er fastsatt av Europakommisjonen.

2. Ingen støtte til klassetur

Vi gir støtte til prosjekter utenfor det formelle skolesystemet og har ikke mulighet til å støtte prosjekter som er direkte knyttet til skole og utdanning.

En skole kan i teorien søke om en gruppeutveksling, men da kan ikke prosjektet være en del av den formelle undervisningen, og dere må besøke eller få besøk av en annen gruppe med omtrent like mange ungdom.

Kontakt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) (ekstern link) dersom dere har en internasjonal prosjektidé innen formell utdanning.

3. Opprette eurokonto

Alle utbetalinger fra Erasmus+: Aktiv Ungdom gjøres i euro, men det er ikke et krav at dere må opprette en eurokonto.

Hvis dere har en eurokonto, slipper dere å betale gebyrer og tape penger under overføring av penger, for eksempel til prosjektpartnere.

4. Kombinere flere prosjekttyper i én søknad

Dere kan kombinere opplæring for ungdomsarbeidere og gruppeutveksling i en og samme prosjektsøknad. Det er ikke mulig å kombinere de andre ordningene.

5. Søknadsfrister

Søknadsfristene i 2022 er:

Gruppeutveksling, Opplæring for ungdomsarbeidere og Ungdomsstyrte prosjekter

  • 23. februar
  • 4. mai
  • 4. oktober

Små og store samarbeidsprosjekter

  • 23. mars
  • 4. oktober

Alle fristene går ut kl 12.00 på dagen.

Lurt å vite:

  • Kontakt oss dersom du ikke finner svar på det du lurer på!

Sigrid Sivertsen Haugan

Kontaktperson for DiscoverEU

466 15 971