Øvrige prosjekttyper

Er du deltaker eller er organisasjonen din støttemottaker eller partner?

Her finner du en rekke spørsmål og svar som gjelder følgende prosjekttyper:

  • Gruppeutveksling
  • Opplæring for ungdomsarbeidere
  • Ungdomspolitiske møter

Sist revidert: 29.02.2021

1. Jeg er deltaker/partner/støttemottaker - hvem kan svare på spørsmålene mine?

  • Er du deltaker i en gruppeutveksling, ungdomspolitisk møte eller opplæring for ungdomsarbeidere skal du henvende deg til organisasjonen som har mottatt finansiering til prosjektet
  • Er du støttemottaker, det vil si representerer du organisasjonen som står som søker til prosjektet, skal du henvende deg til oss. Hvis prosjektet er sentralisert, det vil si at søknaden er sendt til Brussel og ikke Bufdir, skal dere henvende dere til The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
  • Er du partner i et prosjekt som har fått støtte fra et nasjonalkontor i et annet land, skal du henvende deg til organisasjonen som har søkt prosjektstøtte, og som koordinerer prosjektet.

2. Vi har mange ekstrautgifter nå. Kan vi få ekstra midler til å dekke disse?

Dere kan omdisponere midlene innenfor det godkjente budsjettet.

EU-kommisjonen innførte 12. juni at støttemottakere kan søke om ekstra støtte til prosjekter som har ekstrautgifter på grunn av korona. Se veiledning under «Søk om å endre prosjektet». Kontakt oss med en gang dersom du ser at dere får store merkostnader på grunn av korona.

3. Kan vi foreta endringer som å utsette, korte ned på eller avlyse aktiviteter eller hele prosjektet?

Ja. Dere kan utsette aktiviteter inntil det igjen blir mulig å gjennomføre dem. Dere kan også gjennomføre aktiviteter på en annen måte (digitalt, med færre deltakere eller kortere aktivitetsperiode) dersom det er mulig. Dere kan avlyse enkeltaktiviteter hvis dere har flere aktiviteter i samme prosjekt, eller hele prosjektet. 

Husk at dere må søke skriftlig til oss om alle slike store endringer i prosjektet, inkludert forlengelse av prosjektperiode. Dere må søke om forlengelse før prosjektperioden er over. 

4. Kan vi få utbetalt et høyere støttebeløp enn beløpet som står i kontrakten?

I utgangspunktet må dere dekker alle utgifter innenfor totalbeløpet som ble godkjent i kontrakten. Men dersom dere har merkostnader på grunn av korona, kan vi innvilge ekstra støtte. Se veiledning «Søk om å endre prosjektet» for betingelsene.

5. Vi har hatt utgifter en aktivitet vi ikke kunne gjennomføre slik som planlagt, kan disse dekkes av prosjektmidlene?

Reise og opphold 

Hvis reiseutgifter eller bestillinger til hotell eller liknende ikke kan refunderes eller dekkes av forsikring, kan dere føre disse på «exceptional costs». Husk kvitteringer. 

Forberedelser og kursholder

Dere kan få dekket utgifter til forberedelser og kursholder(e) dersom dere kan vise til avtaler/ kontrakter og at utbetalinger ble gjennomført før koronaepidemien.  

6. Kan vi gjennomføre møtet eller aktiviteten virtuelt?

Vi anbefaler at dere utsetter aktiviteten til dere kan gjennomføre prosjektet som planlagt.

Hvis dere ønsker å erstatte et fysisk møte med en nettbasert aktivitet, er det mulig. Dere kan også kombinere en virtuell aktivitet med et fysisk møte på et senere tidspunkt (innenfor reglene om antall dager fastslått i programguiden).

Den 12. juni fastsatte EU-kommisjonen satser for prosjekter som skal gjennomføres virtuelt istedenfor fysisk. Dere vil motta 35% av satsen for å organisere aktiviteten per dag per deltaker (“organisational costs”). Denne satsen er redusert fordi dere ikke vil ha utgifter til mat og overnatting.

Dere vil ikke motta reisestøtte for virtuelle aktiviteter.

Dere kan også overføre opp til 10% fra budsjettkategorier som baserer seg på faste satser (det vil si reise og organisering av aktivitet) til «exceptional costs» for å kjøpe eller låne utstyr eller tjenester som er nødvendig for å gjennomføre virtuelle aktiviteter. Dere må legge frem kvitteringer, og vil få dekket 75% av utgiftene. Dere må skrive under på et eget vedlegg for virtuelle aktiviteter.

Dersom dere har fått støtte til et planleggingsbesøk kan dette gjennomføres virtuelt. Dere vil ikke få støtte for virtuelle planleggingsbesøk, men budsjettet for dette kan overføres til andre budsjettposter.

Vi kan også innvilge støtte til “special needs” for at deltakere med særskilte behov skal kunne delta på virtuelle aktiviteter. Dette må være begrunnet og dere må dokumentere utgiftene.

Dere må dokumentere gjennomføringen av den virtuelle aktiviteten og deltakelse av de individuelle deltakerne.

En viktig del av Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter at at deltakernes læring blir anerkjent, f.eks ved bruk av Youthpass. Husk å inkludere også læringen fra den virtuelle delen av prosjektet.

Prosjektet ditt kan også bli valgt ut til et virtuelt prosjektbesøk, så dere må informere oss om tidspunkt for gjennomføringen.

Dersom dere mangler en plattform eller teknisk løsning for å gjennomføre en virtuell utveksling, kan dere vurdere Erasmus+ Virtual Exchange. Les mer her (ekstern lenke).

Ta kontakt med oss for å få diskutere dette nærmere og for å få godkjent endringene.