Hva er de prioriterte temaene i Erasmus+?

EU-programmene har sykluser på 7 år, og vi er nå inne i programperioden som gjelder fra 2021 til 2027. I denne perioden har EU sagt at de ønsker å prioritere fire temaer litt ekstra: inkludering og mangfold, miljø og bærekraft, digitalisering og ungdomsmedvirkning.

Hvis du skal søke om støtte til prosjektet ditt er det viktig at prosjektet er i tråd med en eller flere av disse prioriteringene.

Inkludering og mangfold

Erasmus+-programmet søker å styrke inkludering, rettferdighet og like muligheter og tilgang for alle. Det legges stor vekt på å inkludere og legge til rette for deltakere som av en eller annen grunn opplever begrensede muligheter for deltakelse. På engelsk kalles dette «participants with fewer opportunities», og EU-kommisjonen oppgir følgende kategorier av hindre for deltakelse som referanse for søkere (listen er ikke uttømmende)

  • Funksjonsnedsettelser
  • Sykdom og helseutfordninger
  • Å stå utenfor utdanning eller arbeidsliv
  • Kulturelle forskjeller
  • Sosiale barrierer/sosial marginalisering
  • Økonomiske faktorer
  • Diskriminering, for eksempel på bakgrunn av kjønn og kjønnsuttryk, alder, etnisitet, religion, legning, funksjonsvariasjon eller interseksjonelle faktorer
  • Geografiske barrierer

En detaljert beskrivelse av disse kategoriene finner dere i programguiden (ekstern link).

Nytt fra 2021 er økonomiske insentiver til å tenke inkludering og mangfold i alle Erasmus+-prosjekter. Inkluderer man deltakere som av en eller annen grunn opplever begrensede muligheter for deltakelse, får man ekstra økonomisk støtte. Man kan også få ekstra støtte til tilrettelegging, for eksempel å leie inn en tolk for en deltaker med hørselshemming.

Det er verdt å merke seg at dersom man inkluderer deltakere med begrensede muligheter, får man flere poeng når søknaden om midler vurderes.

Miljø og bærekraft

Fra 2021 har Erasmus+ også blitt grønnere. Miljø og bærekraft er nøkkelprioriteringer i programmet, og Erasmus+ søker å påvirke kunnskap, holdninger og praksis knyttet til bærekraft og klimamål. Også her har det kommet sterkere insentiver til å tenke grønt i prosjektplanlegging. Prosjekter som dreier seg om grønn bevisstgjøring, eller som vektlegger miljø og bærekraft i gjennomføringen, får ekstra poeng i søknadsvurderingen. Om man kan reise miljøvennlig, får man mer støtte til reiseutgifter og tillegg i reisedager enn om man reiser med fly. Ekstra reisedager på grunn av mer miljøvennlig reise utløser også ekstra støtte.

Digitalisering 

Digitalt Erasmus+ er også en ny prioritering fra 2021, og handler om å utnytte de positive sidene ved den digitale utviklingen. Koronapandemien har for alvor lært mange av oss hvilke enorme muligheter den digitale verdenen gir oss, og også hvor viktig det er at alle for lik tilgang til viktig digital kompetanse.

Erasmus+-programmet søker å styrke digitale ferdigheter og kompetanse for alle og i alle lag av befolkningen, også for ungdom som opplever begrensede muligheter. Målet er å sørge for at alle står på lik linje når det gjelder deltakelse i sivilsamfunnet og demokratiet, i en digital hverdag.

Digitale løsninger vil gjøre det lettere for partnere i hver sine land å samarbeide, for eksempel i planleggingsfasen av et mobilitetsprosjekt. Dette ses i sammenheng med de to hovedprioriteringene inkludering og bærekraft, da det gir flere mulighet til å delta i alle faser av prosjektet og gir alternativer til reising.

Det er viktig å understreke at digitale møter og samlinger ikke skal erstatte fysisk mobilitet, da hovedaktiviteten i mobilitetsprosjekter er at ungdom skal møtes fysisk over landegrenser.

Ungdomsmedvirkning

Økt ungdomsmedvirkning og -deltakelse er også enda tydeligere prioritert fra 2021, og skal gjennomsyre alle prosjekttypene. Er det gjort tydelig rede i søknaden for hvordan ungdommer selv skal delta og bidra aktivt gjennom eller fasene av prosjektet, gir det økt poengsum. Denne prioriteringen har blant annet fått større plass enn før gjennom den nye prosjekttypen «Ungdsomsstyrte prosjekter», der ungdoms egne stemmer og deltakelse i demokratiske prosesser står helt sentralt.

Erasmus+-programmet vil med dette bidra til å heve kunnskapsnivået og bevisstheten om demokrati og om europeiske prosesser som har innvirkning på livene til alle europeere. Programmet vil prioritere prosjekter som styrker ungdoms muligheter til demokratiprosesser og i sivilsamfunnet gjennom ikke-formelle læringsaktiviteter.

EU har utviklet en strategi for ungdomsdeltakelse, Youth Participation Strategy, som skal fungere som støtte og som et felles rammeverk for hvordan Erasmus+-programmet kan brukes til å styrke ungdoms demokratideltakelse.