Slik blir søknaden deres vurdert – ungdomsstyrte prosjekter

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av eksterne eksperter og får poeng i tre kategorier. Søknaden må få minst 60 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori.

Vi anbefaler dere derfor å lese gjennom vurderingskriteriene når dere lager prosjektet deres. I programguiden finner dere mer utfyllende informasjon om hver kategori under «Award criteria».

1. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til relevans og påvirkning

I den første kategorien vurderes det om prosjektet deres er relevant, hvordan det kan påvirke i positiv retning, og i hvilken grad det oppfyller punktene under. Dere kan få opptil 30 poeng og dere  få minst få 15 poeng.

 • Hvor relevant er prosjektet for prioriteringene og målsettingene til ungdomsstyrte prosjekter?
 • Hvor relevant er prosjektet for behovene til organisasjonene og deltakerne?
 • Vil prosjektet ta for seg en eller flere av de europeiske ungdomsmålene, eller sette ungdom i kontakt med beslutningstakere, som formulert i EU Youth Dialogue?
 • Vil prosjektet skape god læring for deltakerne?
 • Vil prosjektet kunne føre til positive ringvirkninger for resten av Europa?
 • Hva slags mulig påvirkningskraft vil prosjektet ha for deltakerne og for utenforstående? Det kan være på lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.
 • Vil prosjektet bidra til at resultatene fortsetter å leve også etter prosjektets slutt?
 • Vil prosjektet bidra til inkludering og mangfold, bærekraftig utvikling, digital kompetanse og ungdoms deltakelse i samfunnet?
 • Vil prosjektet åpne for nykommere eller organisasjoner som ikke har særlig erfaring med programmet tidligere?
 • Vil prosjektet fremme bærekraftig og miljøvennlig praksis?

2. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet i prosjektets utforming

I den andre kategorien vurderes det om prosjektets utforming har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 40 poeng og dere  få minst 20 poeng.

 • Er det samsvar mellom de identifiserte behovene, målene, deltakerne og aktivitetene?
 • Er alle faser av prosjektet (forberedelser, gjennomføring og oppfølging) godt beskrevet og av god kvalitet?
 • Er ungdom/unge involvert i alle faser av prosjektet?
 • Er aktivitetene utformet på en tilgjengelig og inkluderende måte slik at også de med færre muligheter kan delta?
 • Er det foreslått passende læringsmetoder, inkludert eventuelle digitale metoder?
 • Er det lagt opp til alternative, innovative og smarte former for ungdomsdeltakelse og å prøve ut nye ideer?
 • Tilrettelegger prosjektet for refleksjon og anerkjennelse av deltakernes læring, for eksempel ved bruk av Youthpass eller et annet europeisk læringsverktøy?
 • Er nødvendige sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte deltakerne ivaretatt?
 • Er aktivitetene lagt opp så de kan gjennomføres på en miljøvennlig måte?

3. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet innen prosjektledelse

I den tredje kategorien vurderes kvaliteten på prosjektledelse og den administrative delen av prosjektet. Det vurderes i hvilken grad dere oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 30 poeng og må få minst 15 poeng.

 • Fungerer den praktiske organiseringen godt?
 • Fungerer kommunikasjon og samarbeid mellom deltakergrupper, organisasjoner og andre partnere godt?
 • Er det lagt opp til at alle faser og resultater av prosjektet kan evalueres på en god måte?
 • Er det lagt opp til at resultatene kan formidles på en god måte, både til interne og eksterne?

Lurt å vite:

 • Selv om dere har mer enn 60 poeng, kan det hende at dere ikke får innvilget støtte hvis andre prosjekter har fått høyere poengsum enn dere.
 • Hvis dere får avslag på søknaden deres, kan dere kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan søknaden har blitt vurdert.