Slik blir søknaden deres vurdert – gruppeutveksling

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av eksterne eksperter og får poeng i tre kategorier. Søknaden må få minst 60 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori.

Vi anbefaler dere derfor å lese gjennom vurderingskriteriene når dere lager prosjektet deres. I programguiden finner dere mer utfyllende informasjon om hver kategori under «Award criteria».

1. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til relevans

I den første kategorien vurderes det om prosjektet deres er relevant og i hvilken grad det oppfyller punktene under. Dere kan få opptil 30 poeng og må minst få 15 poeng.

 • Hvor relevant er prosjektet for prioriteringene og målsettingene til gruppeutveksling?
 • Hvor relevant er prosjektet for behovene og målsettingene til organisasjonene som deltar?
 • I hvilken grad vil prosjektet nå ungdom som har begrensede muligheter, inkludert flyktninger, asylsøkere og migranter?
 • I hvilken grad fremmer prosjektet mangfold, interkulturell og interreligiøs dialog og verdier som frihet, toleranse og respekt for menneskerettighetene?
 • I hvilken grad fremmer prosjektet mediekunnskap, kritisk tenkning og tiltakslyst hos unge?
 • I hvilken grad bidrar prosjektet til at ungdomsarbeiderne får kompetansen og metodene de trenger for å kunne overføre de felles grunnleggende samfunnsverdiene spesielt til ungdom som det er vanskelig å nå og for å forebygge voldelig radikalisering av ungdom?
 • Vil prosjektet skape god læring for deltakerne?
 • Vil prosjektet styrke kapasiteten og det internasjonale aspektet i organisasjonene som deltar?
 • I hvilken grad involverer prosjektet parter som ikke før har søkt, vært partner eller deltatt på gruppeutveksling?

2. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet

I den andre kategorien vurderes det om prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 40 poeng og må minst oppnå 20 poeng.

 • Er alle faser av prosjektet (forberedelser, gjennomføring og oppfølging) godt beskrevet og av god kvalitet?
 • Er det samsvar mellom prosjektets målsettinger og aktivitetene i søknaden?
 • Hvor god er kvaliteten på det praktiske opplegget?
 • Hvor god er kvaliteten på forberedelsene for deltakerne?
 • Hvor gode er de ikke-formelle læringsmetodene?
 • I hvilken grad unge er aktivt involvert i alle deler av prosjektet?
 • Tilrettelegger prosjektet for anerkjennelse av deltakernes læring, for eksempel ved bruk av Youthpass eller et annet europeisk læringsverktøy?
 • Blir ungdommene valgt ut og involvert på en hensiktsmessig måte?
 • Er det en jevn balanse mellom programland og partnerland hvis prosjektet involverer partnerland fra EUs naboregioner?
 • Er det god kvalitet på samarbeid og kommunikasjon mellom organisasjonene og eventuelt andre interessenter eller aktører?

3. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til påvirkning og videreformidling av resultater

I den tredje kategorien vurderes prosjektets påvirkningskraft og om dere vil videreformidle resultatene på en god måte. Det vurderes i hvilken grad dere oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 30 poeng og må få minst 15 poeng.

 • Hvor gode er metodene for å evaluere prosjektets resultater?
 • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha på deltakerne og organisasjonene underveis og etter at prosjektet er ferdig?
 • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller på europeisk nivå utenfor organisasjonene og personene som deltar i prosjektet?
 • Hvor gode er planene for å videreformidle prosjektets resultater?

Lurt å vite:

 • Selv om dere har mer enn 60 poeng, kan det hende at dere ikke får innvilget støtte hvis andre prosjekter har fått høyere poengsum enn dere.
 • Hvis dere får avslag på søknaden deres, kan dere kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan søknaden har blitt vurdert