Slik blir søknaden deres vurdert – strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av eksterne eksperter og får poeng i fire kategorier. Søknaden må få minst 60 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori. Vurderingen av strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ skal stå i forhold til målsettingene for samarbeidet og kapasiteten til organisasjonene som deltar.

Ungdomsinitiativ vurderes ut fra hva det søkes om og er generelt mindre omfattende enn strategiske partnerskap. Vi anbefaler dere å lese gjennom vurderingskriteriene når dere lager prosjektet deres. I programguiden finner dere mer utfyllende informasjon om hver kategori under «Award criteria».

1. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til relevans

I den første kategorien vurderes det om prosjektet deres er relevant og i hvilken grad det oppfyller punktene under. Dere kan få opptil 30 poeng og må minst få 15 poeng.

 • Hvor relevant er prosjektet for prioriteringene og målsettingene til strategiske partnerskap eller ungdomsinitiativ? For ekstrautlysningen for kreative strategiske partnerskap er det egne prioriteringer og målsettinger. 
 • Er prosjektet basert på en reell behovsanalyse?
 • Er målsettingene klart definerte og relevante for organisasjonene som deltar?
 • Kan prosjektet skape synergi mellom forskjellige områder på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltet?
 • Er prosjektet innovativt?
 • Gir prosjektet en merverdi som ikke kan oppnås om aktiviteten kun utføres i ett land?

2. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet

I den andre kategorien vurderes det om prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 20 poeng og må minst oppnå 10 poeng.

 • Er programmet for prosjektet tydelig og av god kvalitet?
 • Er det samsvar mellom målsettingene og aktivitetene?
 • Er metodene gjennomførbare og av god kvalitet?
 • Er det tiltak som vil sikre at prosjektet blir gjennomført etter planen?
 • Er prosjektet kostnadseffektivt?

3. Sjekk om samarbeidet i prosjektet oppfyller kravene til kvalitet

I den tredje kategorien vurderes det om samarbeidet i prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 20 poeng og må minst oppnå 10 poeng.

 • Er partnerskapet godt sammensatt? Vil organisasjonene som deltar dekke alle behovene som trengs for å gjennomføre prosjektet?
 • Viser fordelingen av arbeidsoppgaver at alle partnerne bidrar aktivt i prosjektet?
 • Er metodene for koordinering og kommunikasjon effektive?
 • Hvis det er partnerorganisasjoner fra partnerland, tilfører de prosjektet en vesentlig merverdi?
 • I hvilken grad involverer prosjektet parter som ikke før har søkt eller vært partner i et strategisk partnerskap eller ungdomsinitiativ?

4. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til påvirkning og videreformidling av resultater

I den fjerde kategorien vurderes prosjektets påvirkningskraft og om dere vil videreformidle resultatene på en god måte. Det vurderes i hvilken grad dere oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 30 poeng og må få minst 15 poeng.

 • Hvor gode er metodene for å evaluere prosjektets resultater?
 • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha på deltakerne og organisasjonene underveis og etter at prosjektet er ferdig?
 • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller på europeisk nivå utenfor organisasjonene og personene som deltar i prosjektet?
 • Hvor gode er planene for å videreformidle prosjektets resultater?
 • Hvis relevant: I hvilken grad vil materiell og medier som blir produsert i løpet av prosjekt gjøres fritt tilgjengelig etterpå?
 • Vil prosjektet kunne skape resultater også etter at tilskuddet er brukt opp?

Lurt å vite:

 • Selv om dere har mer enn 60 poeng, kan det hende at dere ikke får innvilget støtte hvis andre prosjekter har fått høyere poengsum enn dere.
 • Hvis dere får avslag på søknaden deres, kan dere kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan søknaden har blitt vurdert.