Strategisk partnerskap og ungdomsinitiativ

Er du deltaker i et ungdomsinitiativ eller strategisk partnerskap, eller er organisasjonen din støttemottaker eller partner?

Her finner du en rekke spørsmål og svar som gjelder for strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ.

Sist oppdatert: 26.02.2021

1. Jeg er deltaker/partner/søker - hvem kan svare best på spørsmålene mine?

 • Er du deltaker i et strategisk partnerskap eller ungdomsinitiativ skal du henvende deg til organisasjonen som har mottatt finansiering til prosjektet
 • Er du støttemottaker, det vil si representerer du organisasjonen som står som søker til prosjektet, skal du henvende deg til oss. Hvis prosjektet er sentralisert, det vil si at søknaden er sendt til Brussel og ikke Bufdir, skal dere henvende dere til The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
 • Er du partner i et prosjekt som har fått støtte fra et nasjonalkontor i et annet land, skal du henvende deg til organisasjonen som har søkt prosjektstøtte, og som koordinerer prosjektet.

2. Vi har mange ekstrautgifter nå. Kan vi få ekstra midler til å dekke disse?

I utgangspunktet kan dere ikke får mere i støtte enn det som er innvilget i kontrakten.

Hvis dere har hatt ekstra utgifter på grunn av korona kan dere få tildelt ekstra støtte for oss. Dette kan være dersom dere hadde ekstra utgifter i forbindelse med å sende deltakere hjem eller hotellovernatting fordi hjemreisen ble utsatt.

Forutsetninger for å kunne få tildelt støtte utover det innvilgede kontraktsbeløpet er:

 • Kostnadene må være direkte relatert til prosjektet og korona
 • Kostnadene kan ikke dekkes gjennom andre (f.eks forsikring)
 • Endringen må godkjennes av oss og krever et tillegg til kontrakten
 • Vi som nasjonalt kontor må ha prosjektmidler igjen (men vi regner med at vi vil ha det)

Husk at vi kun kan dekke kostnader innenfor prosjektperioden.

3. Kan prosjektet settes på pause?

Ja, dere kan stanse prosjektet midlertidig. Dere kan be om en forlengelse på prosjektperioden og gjennomføre de planlagte aktivitetene når situasjonen tillater det.  

De faste grunnbeløpene til prosjektledelse og gjennomføring per måned vil bli justert i henhold til den nye prosjektperioden. Dere vil bli trukket for den perioden prosjektet var satt på pause. Totalbeløpet i denne kategorien kan ikke overstige beløpet i kontrakten.  

4. Hva skjer med støtte til møter og utvikling av nye produkter dersom vi midlertidig stanser prosjektet?

Hvis dere ber om å midlertidig stanse prosjektet, men ikke ber om en utsettelse på prosjektperioden, kan dere få støtte (basert på faste satser) til 

 • møter og arrangementer dersom dere gjennomfører disse virtuelt  
 • til utvikling av nye produkter (“intellectual outputs”) hvis dere jobber hjemmefra for å fullføre disse.  

Det nasjonale kontoret kan redusere tilskuddet ved sluttrapportbehandling hvis resultatene ikke holder samme mål som beskrevet i søknaden.

5. Kan vi gjennomføre møtet eller aktiviteten virtuelt?

Transnasjonale prosjektmøter

Dersom dere organiserer møtet virtuelt, får dere ikke de faste satsene for denne aktiviteten. Støtten dere får til prosjektledelse og gjennomføring skal dekke kostnadene dere har ved å organisere dette møtet.

Multiplier events

Dersom det ikke er mulig å utsette planlagte aktiviteter kan dere gjennomføre dem virtuelt. Dere vil da få dekket 15% av de faste satsene som er satt for lokale deltakere, det vil si 15 euro. Totalbeløpet her kan ikke overstige 5000 euro for hele prosjektet. Dere må dokumentere antall deltakere.

Learning, teaching and training activities

Dere kan gjennomføre disse aktivitetene virtuelt. Vi anbefaler en blanding, det vil si å starte med virtuell mobilitet som kombineres med fysisk mobilitet på et senere tidspunkt. Lengden kan ikke overstige reglene i programguiden for 2020. Dere må dokumentere antall deltakere. Dere får 15% av den faste satsen for individuell støtte for virtuelle aktiviteter.

Støtte til tilrettelegging

Dersom det er nødvendig, kan dere få støtte for å tilrettelegge for deltakere med spesielle behov også i virtuelle aktiviteter. Dere må dokumentere dette.

6. Kan vi flytte midler fra en budsjettpost til en annen?

Dere kan flytte opp til 60% fra følgende budsjettkategorier:

 • Transnational Project Meetings
 • Multiplier Events
 • Learning/teaching/training activities
 • Exceptional costs

Dere kan overføre pengene som ikke blir brukt på disse postene til andre budsjettposter (som f.eks intellectual outputs).

Julia Cristina Tróchez

Kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter

466 15 464