Oppsummering av 2021

Oslo, Viken, Nordland er fylkene med best uttelling i årsstatistikken for Erasmus+: Aktiv Ungdom i 2021. Vi mottok til sammen 108 søknader fra 10 fylker.

Totalt tildelte vi i overkant av 28,4 millioner kroner til 39 prosjekter. Dette er 10 millioner mindre enn i 2020. Vi har mottatt og innvilget rundt halvparten søknader sammenliknet med året før. Hovedårsakene til dette er færre søknader på grunn av korona. I tillegg har vi lansert av ny programperiode og en rekke nye støtteordninger, som kanskje er litt ukjente foreløpig. Frem til nå har vi hatt tre søknadsrunder i året, men i 2021 var det kun to søknadsrunder. Det kan også ha påvirket søknadsmengden.

Oslo, Viken og Nordland på topp

Viken topper statistikken både når det gjelder den totale størrelsen på tilskuddsmidlene som er delt ut og antall prosjekter som har fått støtte. Deretter kommer Oslo og Nordland.

Troms og Finnmark hadde ingen søknader eller innvilgede prosjekter i 2021.

Viken

  • Totalt tilskudd: € 607 127
  • Antall prosjekter: 11

Oslo

  • Totalt tilskudd: € 548 192
  • Antall prosjekter: 7

Nordland

  • Totalt tilskudd: € 501 047
  • Antall prosjekter: 4

Statistikken viser bare prosjekter med norske søkere, ikke prosjekter der norske organisasjoner er med som partner.

Intermezzo ungdomsorganisasjon fra Viken har fått støtte til en gruppeutveksling hvor ungdommer skal få kunnskap om miljøutfordringer. De skal blant annet drive med "plogging" (jogging og søppelplukking)

Lite og lokalt eller stort og internasjonalt?

Størrelsen på tilskuddene varierer. Det største enkelttilskuddet ble tildelt Vefsn kommune som fikk over tre millioner kroner til samarbeidsprosjektet «Give Me SoMe Dialog». Sammen med flere kommuner fra Helgelandregionen, Sverige og Serbia, samt nasjonale og internasjonale organisasjoner, skal de utvikle en digital app for ungdom. Prosjektet skal styrke dialogen med unge, og kommunen håper prosjektet vil ha positiv innvirkning på hvordan barn og unge ser på sitt hjemsted og hvilke utviklingsmuligheter de har der.

Vefsn kommune stikker ikke bare av med den største pengepotten i året som gikk – kommunen ble også kåret til Årets Ungdomskommune ved Ungdomskonferansen 2021, arrangert av Bufdir.

Det minste tilskuddet gikk til Grindvoll Vel, som mottok ca. 50 000 kroner til et medvirkningsprojekt for unge. Initiativtakere er medlemmer av en liten velforening i Lunner kommune på Hadeland, samt lokale ungdommer. Sammen har de satt opp en rekke samlinger der ungdommer, kommuneansatte, lokalpolitikere og andre beslutningstakere skal møtes.

Populære tema

Tema for prosjektene varierer.

Populære tema for gruppeutveksling er blant annet likestilling, miljø og ungdoms deltakelse.

For opplæring for ungdomsarbeidere står mediekunnskap, innovasjon i ungdomsarbeid og digitalt ungdomsarbeid på agendaen når kursene skal gjennomføres.

Tema som ungdommer i ungdomsstyrte prosjekter har valgt å se på er ungdomsmedvirkning, selvmord og miljø.

For små og store samarbeidsprosjekter var de mest populære teamene samfunnsengasjement og miljø. Søknader kom fra både ungdomsorganisasjoner og offentlig sektor, sosiale virksomheter, idrettsforening, universitet og skole.

Disse temaene sammenfaller også med prioriteringene for Erasmus+-programmet, som er inkludering og mangfold, miljø og bærekraft, digitalisering og ungdomsdeltakelse. Les mer om prioriteringene i Erasmus+-programmet her.

En av tre søknader ble innvilget

Konkurransen om midlene varierte noe mellom støtteordningene. For de to nye lavterskelordningene, Ungdomsstyrte prosjekter og Små samarbeidsprosjekter, ble halvparten av prosjektene eller flere innvilget. For de litt mer kjente støtteordningene Gruppeutveksling og Store samarbeidsprosjekter (tidligere Strategiske partnerskap) var innvilgelsen på rundt en tredjedel, som året før. For støtteordningen Opplæring for ungdomsarbeidere var det bare 10 % av søknadene som fikk støtte, og dette er lavere enn vi er vant til. Grunnen til dette var litt lavere kvalitet på søknadene enn før.

Når vi ser på begge søknadsfristene for alle fem støtteordningene, er den totale innvilgelsesprosenten 37,5, altså litt mer enn en tredjedel.

Lansering av nytt program 

2021 er det første året i ny programperiode av Erasmus+ (2021-2027) og det markerte vi med å arrangere en lanseringskonferanse. Vi arrangerte denne konferansen i lag med Direktorat for høyere utdanning og kompetanse, som er nasjonalt kontor for utdanningsdelen av Erasmus+-programmet. Se opptak fra konferansen her. (ekstern lenke)

Høye ambisjoner for Erasmus+ fremover

I 2021 lanserte også regjeringen en egen strategi for Erasmus+. Vi var med på å gi innspill til denne. I strategien oppfordrer regjeringen frivillige lag, organisasjoner og kommuner til å gripe mulighetene som finnes i det europeiske ungdomssamarbeidet. Slikt samarbeid bidrar til å heve kvaliteten på ungdomsarbeid i Norge og bidrar til å løse store, globale utfordringer.

Les hele strategien her (ekstern lenke).

Internasjonal mobilitet fortsatt preget av koronapandemien

Korona-pandemien fortsetter naturligvis å ha konsekvenser på gjennomføring er prosjektene. I tillegg til et lavere antall søknader, så har også få prosjekter blitt gjennomført. Noen prosjekter har blitt gjennomført med endringer. Mange prosjekter har bedt om utsettelse, slik at de kan gjennomføre aktivitetene når situasjonen tillater det.