Inkludering og utenforskap

Sted: Gausdal, Norge
Støtteordning: Gruppeutveksling
Beløp: 11 160 euro

Ungdommer fra Norge og Danmark tilbragte en uke i lag for å diskutere inkludering og utenforskap i samfunnet. Felles for de 20 ungdommene er at de har hatt utfordringer i skolegangen. I løpet av gruppeutvekslingen lærte de mye om seg selv og om andre, og hvordan de aktivt kan bidra til å forebygge ekskludering i samfunnet.

For de fleste av ungdommene er utenforskap noe de selv har kjent på kroppen og kan relatere til. Alle ungdommene som deltok går på alternative videregående skoler, og har hatt utfordringer i tidligere skolegang. Deltakerne hadde ulike utfordringer knyttet til psykisk helse, for eksempel Autismespekterforstyrrelser, ADHD og angst. Andre hadde også sosiale utfordringer, lærevansker og sosioøkonomiske vansker.

Mange av dem har ikke deltatt på felles skoleturer før, enten fordi de ikke har møtt på skolen, på grunn av mobbing eller dårlig psykisk helse. Det å nå få en positiv opplevelse knyttet til felles tur og å delta på en gruppeutveksling som denne var en uvurderlig erfaring.

En uke med mye læring

I løpet av uken på Gausdal leirsted diskuterte deltakerne hvordan utenforskap kan føre til ekstreme meninger og handlinger, som terror og ekstremisme. Terrorhandlingen på Utøya ble brukt som et utgangspunkt til å drøfte hvorfor noen faller utenfor samfunnet. For å lære mer om dette så en dokumentarfilm, besøkte Utøya, regjeringskvartalet og minnesmerket over 22. juli. Spesielt besøket på Utøya ble viktig for å se hvordan kriser kan gjøre at ungdommer, og samfunnet for øvrig, står sterkere sammen og blir mer opptatt av å være rause med hverandre.

Deltakerne brukte mye tid på å diskutere hvordan de kan selv kan forhindre ekskludering. De fikk en større forståelse av hvordan de selv kan jobbe for at andre skal føle tilhørighet og mestring – og dermed bidra til forebygging av ekstremisme og fremmedfrykt.

Opplevde mestring

Alle aktivitetene var nøye planlagt og tilrettelagt for å ta vare på de enkelte deltakerne og for å legge til rette for læring. «Appriciative Inquiry» og positiv psykologi ble brukt som metoder. Det var fokus på styrkene til den enkelte, hvordan drømmer kan drive mennesker fremover og hvordan man kan oppnå gode resultater sammen.

For at ungdommene skulle få gode opplevelser og mestring ble de utfordret til å gjennomføre samarbeidsaktiviteter. De måtte blant annet gå opp trappene i verdens største hoppbakke, de gikk på topptur til Kongens Utsikt for å se på utsikten over Tyrifjorden og var med Escape games, hvor de måtte løse oppgaver i lag. Disse aktivitetene knyttet de opp mot temaet, særlig med tanke på hvordan det å hjelpe hverandre til å mestre kan gi økt sosial kompetanse og raushet i møte med nye mennesker. De lærte å samarbeide og å være åpne for andres personlighet og meninger.

Annen type læring enn på skolen

En gruppeutveksling som denne gir en annen type læring og opplevelse enn det man lærer i løpet av en typisk skolehverdag. Ungdommene lærte i løpet av denne uken mye om seg selv som gruppemedlem, og hvordan deres rolle er viktig for helheten. De lærte mye om forberedelser og planlegging, og hvordan de kan lære om samme tema på ulike måter, for eksempel gjennom samtale, film og besøk.

Det at ungdommene fikk tid til å gå i dybden på et tema, se det fra ulike vinkler og ha god tid til refleksjon ga også en helt annen type læring enn når de jobber i kortere bolker. Ungdommene opplevde å ha vært med på noe viktig. Mange av erfaringene de fikk i løpet av de 7 dagene kan de overføre til andre deler av livet. De fikk øvd på mange ferdigheter som gjør dem bedre rustet til videre skolegang og arbeidsliv. De ble også bedre til å tørre å ta kontakt med andre, og lærte å finne universelle temaer å snakke om.

Økt kulturforståelse, nye venner og inspirasjon

Ungdommene fikk bedre kjennskap til ungdomskulturene i de to landene. De ble også gode venner. Mestringen og opplevelsen har gjort dem bedre rustet til å utfordre personlige grenser, spesielt med tanke på å ta kontakt med mennesker fra andre land og tørre å reise mer for å oppleve andre kulturer.

De to prosjektpartnerne håper at gruppeutvekslingen skal inspirere ungdommene til å bruke det de har lært til å fokusere på å inkludere alle i skolehverdagen eller i fritidsaktiviteter. Ved å gjøre små ting i lokalsamfunnet og på skolen sin kan de bidra til å forebygge utenforskap og terror.

Fortalte foreldre og politikere om hva de lærte

For å dele de positive erfaringene med gruppeutvekslingene presenterte ungdommene prosjektet i en felles samling med totalt 80 personer. Ungdommene hadde forberedt en lysbildepresentasjon med tekst og bilder som de viste.

Politikere som har vært på besøk på UngInvest har fått  informasjon om prosjektet i forbindelse med omvisning, hvor også ungdommene har deltatt. Resultatene fra prosjektet har også blitt delt med ledergruppen i UngInvest AIB og er også beskrevet i årsrapporten.

Langvarig samarbeid

De to prosjektpartnerne har samarbeidet i mange år. UngInvest Arbeidsinstituttet i Buskerud (avdeling Ringerike) er et læringssted for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen.

Den forberedende grunduddannelses i Midtjylland (FGU Midtjylland) jobber også med ungdommer som har sosiale eller psykiske problemer som hindrer skolegang eller deltakelse i arbeidslivet. Hos FGU Midtjylland jobber de med å styrke deltagernes personlige, faglige og sosiale utvikling for å forbedre mulighetene deres til å delta i ordinært utdanningsløp eller jobbmarked.

Begge ønsker å fortsette samarbeidet, og de planlegger et besøk til Danmark.

Mer informasjon om prosjektet

Søk støtte til et eget prosjekt