Lag en god søknad

Det er mange ting som må eller bør være med i et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt hvis dere skal komme over poenggrensen for å kunne få støtte. Prosjekter som får 60 av 100 poeng eller mer er med i konkurransen om midlene. På denne siden finner dere informasjon om alt dere bør ha tenkt på før dere sender inn søknaden.

1. Sjekk om prosjektet deres er i tråd med målene i Erasmus+: Aktiv Ungdom

Skal du lage et ungdomsprosjekt i Erasmus+, må det være i tråd med både hovedmålene i Erasmus+ (se lenger ned) og de spesifikke målene for ungdomsdelen av programmet.

Spesifikke mål i Erasmus+: Aktiv Ungdom er å gi ungdom

 • muligheten til å delta aktivt i samfunnet
 • økt internasjonal forståelse og bedre kulturforståelse
 • større toleranse og solidaritet
 • bedre språkferdigheter
 • sosial kompetanse

Samtidig skal Erasmus+: Aktiv Ungdom

 • styrke ungdomsarbeidet og påvirke politikken både lokalt, nasjonalt og i Europa
 • støtte utviklingen av ungdomspolitikk
 • inkludere ikke-formell læring, læring som foregår utenfor det formelle skolesystemet
 • støtte prosjekter der ungdommene selv styrer og jobber aktivt med prosjektet fra start til slutt

Prosjektsøknaden deres trenger ikke å treffe på alle målene i Erasmus+, men det er en fordel om dere kan beskrive hvordan prosjektet deres er med og støtter opp under et eller flere av målene i programmet.

Det er ikke alltid så lett å se hvordan et prosjekt er med og støtter opp under hovedmålene i Erasmus+, men dere skal hele veien vite hva det er programmet som helhet ønsker å oppnå.

Et av hovedmålene til Erasmus+ er å hjelpe til med å bekjempe arbeidsledigheten i Europa. Ifølge Europakommisjonen er nærmere seks millioner unge i EU uten arbeid, samtidig som over to millioner stillinger står ubesatte. Gjennom studier, opplæring og ulike aktiviteter i andre land skal Erasmus+ bidra til at flere unge får den kompetansen som både de og arbeidsmarkedet trenger. Et ungdomsprosjekt gir vanligvis nyttige kompetanse og erfaringer til deltakerne, og de stiller kanskje sterkere i arbeidsmarkedet ved en senere anledning. 

Overordnede mål i Erasmus+ er å

 • redusere arbeidsledigheten i Europa
 • redusere frafallet i videregående skole
 • inkludere grupper som har begrensninger eller utfordringer (se punkt om inkludering)

2. Sjekk hva som er prioriterte temaer for 2020

Hvert år har programmet noen prioriterte temaer.

Fokus på voldelig ekstremisme, marginaliserte ungdommer og flyktninger

Prioritering av prosjekter som forebygger voldelig ekstremisme (radikalisering) og arbeid med flyktninger videreføres.

Ungdomsarbeid og ikke-formell læring kan bidra til å takle behovene til flyktninger, asylsøkere og innvandrere og øke bevisstheten rundt disse temaene i lokalsamfunnet. Det vil derfor bli lagt vekt på å støtte mobilitetsprosjekter som involverer eller fokuserer på flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

For gruppeutvekslinger og opplæring av ungdomsarbeidere blir det lagt vekt på prosjekter som

 • når ut til marginaliserte ungdommer
 • fremmer mangfold, interkulturell og interreligiøs dialog
 • fremmer grunnleggende verdier som frihet, toleranse og respekt for menneskerettighetene
 • fremmer mediekunnskap, kritisk tenkning og ungdoms initiativ
 • styrker ungdomsarbeideres kompetanse og gir dem metoder for faglig utvikling, inkludert digitalt ungdomsarbeid. Dette er metoder som er nødvendige for å lære ungdommer om våre felles grunnleggende verdier – særlig til de ungdommene som er vanskelige å nå og prosjekter som kan forhindre voldelig ekstremisme / radikalisering blant ungdommer.

Nasjonal prioritering – fokus på ungdomsarbeidere

Et viktig fokus for ungdomsfeltet i Erasmus+: Aktiv Ungdom er å øke kvaliteten på ungdomsarbeidet. I 2020 vil vi i Norge derfor prioritere søknader om opplæring for ungdomsarbeidere som kommer fra organisasjoner som jobber direkte med ungdommer.

Det brukes ingen strikt definisjon på ungdomsarbeider i denne sammenhengen. Det kan være en ansatt eller en som jobber frivillig i en organisasjon, klubb, kommune eller liknende. Men vedkommende må jobbe med en ungdomsgruppe som møtes med jevne mellomrom. Ungdomsarbeideren må også ha en pedagogisk rolle og målsetning for ungdomsarbeidet.

Den nasjonale prioriteringen gjelder for alle søknadsrunder i 2020.

3. Fokus på inkludering

Deltakere med begrensede muligheter

Inkludering er en viktig del av Erasmus+, og det legges stor vekt på å legge tilrette for deltakere som har en eller annen form for begrensning. På engelsk kalles dette «participants with fewer opportunities». Deltakere som har begrensede muligheter deles opp i disse kategoriene:

 • Funksjonshemming (kalles «special needs» på engelsk)
 • Lærevansker
 • Økonomiske utfordringer
 • Kulturelle forskjeller
 • Helseproblemer
 • Sosiale utfordringer

En detaljert beskrivelse av disse kategoriene finner dere i programguiden (ekstern link). Scroll ned til «Equity and Inclusion».

4. Lag et godt aktivitetsprogram

Dere må lage et aktivitetsprogram for hver aktivitet, det vil si at dere må ha et detaljert program for et eventuelt planleggingsmøte (A1) og for utvekslingen/opplæringen/arrangementet (A2) osv.

Aktivitetsprogrammet for frivillig arbeid er gjerne er et eksempel på en typisk arbeidsuke for den frivillige.

En gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere eller et ungdomspolitisk møte som varer i fem dager må ha et aktivitetsprogram over hva som skal skje alle de fem dagene.

Søker dere støtte til et ungdomsinitiativ eller et strategisk partnerskap finnes det en egen mal for prosjektskisse.

Bruk malen som dere finner på siden for det dere skal søke støtte til.

5. Les om ikke-formell læring

Prosjekter som skal få støtte gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom må være basert på ikke-formell læring.

Formell læring

 • Organisert læring som skjer i det formelle utdanningssystemet, det vil si i barnehage, grunnskole, videregående skole og på høgskole og universitet. 

Ikke-formell læring

 • Organisert læring som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet.
 • Intensjon om å lære, men med andre metoder enn på skolen.
 • Krever frivillig og aktiv deltakelse og er nært knyttet opp til deltakerens egne ønsker og interesser. Læringsmålene lages sammen med deltakerne.
 • Ikke-formell læring foregår for eksempel på kurs, seminarer og i frivillig arbeid.

Uformell læring

 • Alt det vi lærer når vi ikke har en plan om å lære.
 • For eksempel er det vi tilegner oss av holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter i familien, med venner og gjennom media uformell læring.

6. Youthpass

Et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt skal skape god læring for deltakerne og anerkjenne denne læringen, for eksempel ved bruk av Youthpass.

Youthpass er et deltakerbevis og læringsverktøy som beskriver aktivitetene deltakerne har vært med på. Det er en attest på at de ved å delta på internasjonale aktiviteter har fått kompetanse som er verdifull både for dem selv og for samfunnet.

Youthpass gir også en nyttig verktøykasse for læringsaktiviteter.

Les mer om Youthpass.

7. Les om hvordan dere må jobbe med informasjonsarbeid i prosjektet

Det er spesielt to ting som er viktig i informasjonsarbeidet dere gjør i et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt. Det ene er å promotere prosjektet godt både på forhånd og underveis. Det andre er å videreformidle og gjøre resultatene fra prosjektet tilgjengelig for andre.

8. Søknadskriterier

Les om hvilke kriterier som gjelder når søknaden deres vurderes. Vi anbefaler dere å ha sett på vurderingskriteriene for den ordningen dere skal søke på.

Lurt å vite:

 • Lær mer om hvordan du kan sørge for god kvalitet og godt samarbeid i prosjektet i «Quality Mobility App» (ekstern lenke).